Condicions de devolució

DRET DE DESISTIMENT

El client podrà desistir de la compra només després del seu enviament. No abans de que s’hagi enviat la comanda un cop s’hagi confirmat el pagament.
El client disposarà d’un termini màxim de set (7) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.
Un cop finalitzat el termini de set (7) dies naturals, AGROVALLS.COM no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.


Per poder realitzar una devolució s’han de complir els següents requisits:

1) El Producte ha d’estar en perfecte estat i ha de conservar, documentació, el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució s’ha de fer amb la mateixa caixa o embolcall utilitzat dels Productes rebuts.

3) Les bosses interiors i caixes d’embalatge no poden estar trencades, obertes o malmeses, i en cap cas poden haver menys unitats de les indicades a l’exterior de la caixa d’embalatge.

4) En cas de rebre una caixa en mal estat o trencada, han de donar l’avís durant les 48h següents a la recepció de la comanda. Fora d’aquest termini s’entendrá que tots els paquets han estat recepcionats correctament.

5) S’ha d’incloure una còpia de l’albarà per procedir a la comprovació de que els Productes retornats corresponen a aquella comanda.

AGROVALLS.COM no es responsabilitza dels costos i despeses directes ocasionats al Client per aquelles devolucions de Productes en l’exercici del dret de desistiment, per tant el Client assumirà les despeses d’enviament per devolució (*).

(*) Únicament el client quedarà exempt d’assumir les despeses d’enviament per devolució en el cas que els Productes rebuts no es corresponguin amb els indicats a la comanda realitzada pel client, en aquest cas AGROVALLS.COM assumirà les despeses d’enviament per devolució.

AGROVALLS.COM comprovarà en el seu magatzem l’adequació del Producte retornat, reservant-se el dret a no realitzar el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat conforme a les presents Condicions de Devolució. En aquest cas el Producte quedarà en dipòsit durant 15 dies naturals i AGROVALLS.COM contactarà immediatament amb el Client mitjançant un e-mail o telefònicament per informar-lo d’aquesta circumstància i pugui retirar-lo novament si així ho desitja. Passat aquest temps, si no hi ha resposta per part del Client s’entendrà que el Client renuncia a la seva recollida i al Producte, i per tant a reclamar el seu reemborsament.


El reemborsament de les devolucions es realitzarà per mitjà de transferència bancària al número de compte corrent que indiqui el Client.

Procés per gestionar una devolució:

– Contactar amb AGROVALLS.COM per correu electrònic (info@agrovalls.com) per donar avís de la devolució, indicant el número de comanda i les referències a retornar.

– AGROVALLS.COM en resposta a aquest avís concertarà un dia de recollida amb el Client per la retirada dels Productes en devolució, sempre i quan els Productes a retornar hagin estat enviats per error i no coincideixin amb la comanda.

– Si el Client desitja fer un canvi d’un Producte no obert (abans de 7 dies) o el Client ha comés un error en la generació de la comanda, AGROVALLS.COM l’informarà de l’adreça del magatzem on ha d’enviar pels seus mitjans els Productes.

– Un cop rebuda la devolució en el nostre magatzem i hagi estat comprovat que compleix amb les normes de devolució indicades en aquest apartat, es procedirà a l’abonament.

– El client ha d’enviar a info@agrovalls.com el número de compte corrent per procedir a l’ingrés de l’import a retornar.

 

Forma de pagament

Les formes de pagament són les que s’indiquen a continuació. En cap cas s’enviarà la comanda si no s’ha abonat la totalitat de l’import abans de la sortida de l’enviament o disposar de tota la documentació que autoritzi un altre tipus de pagament.
Els preus indicats a la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació del contrari.

Targeta de Crèdit

Agrovalls.com integra el sistema TPV virtual amb Redirecció han d’envian al comprador a la web de Redsys/BBVA per a que completi el Pagament, introduint les dades necessàries en el/els formularis que se li presenten segons l’opció escollida, habitualment les dades de la Targeta de Pagament. El TPV s’encarregarà de redirigir al comprador al formulari d’Autentificació (Challenge EMV3DS) quant sigui necessari.
Les targetes acceptades són: Visa, Visa Electron, MasterCard i Maestro.
Degut a la seguretat d’aquest sistema, Agrovalls.com no rep en cap cas les dades personals ni numeració de les targetes.
Només té accés l’entitat gestora, que en aquest cas és “BBVA” i que és la que verifica la targeta.
Quan el banc confirmi l’autenticació, s’efectuarà el càrrec en la targeta. En cas contrari, la comanda
es cancel.la, i pot recuperar-la mitjançant la seva cistella de la compra.

Transferència Bancària / Ingrés
Si desitja realitzar el pagament per transferència bancària ha de tenir en compte que la seva comanda no serà enviada fins no haver rebut l’import en el nostre compte.
Pot realitzar l’ingrés al següent compte corrent:
Empresa titular: MEOL 1-4 S.C.P.
Compte d’ingrés: ES38 0182 2644 1602 0008 5573(BBVA)
Les comandes que transcorreguts cinc (5) dies no hagin estat abonades seran automàticament cancel.lades, pel que haurà de realitzar una altra vegada tot el procés de compra.

Contra reemborsament
No està disponible aquesta opció.

Factures
Les factures li seran enviades per correu electrònic.
Podrà demanar còpia de la seva factura en cas de pèrdua indicant el seu número de comanda enviant-nos un email a: info@agrovalls.com