AVÍS LEGAL

Qui som

Amb la finalitat de donar cumpliment a l’article 10 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem als usuaris les nostres dades:

Denominació Social: MEOL 1-4 s.c.p Nom Comercial: Agrovalls CIF/NIF: J55743199 Telefon: 977 602 411 Direcció postal: carretera de tarragona, 20 de Valls. e-Mail: info@agrovalls.com La nostra pàgina web és: https://www.agrovalls.com. 

Objectiu

L’administrador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la 
Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l´observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d’aplicació. L’administrador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la pàgina web, sense que existeixi la obligació d’advertir o posar en coneixement dels usuaris les obligacions esmentades, essent suficient amb la publicació d’aquesta en la pàgina web de l’administrador.

Responsabilitat

L’administrador s’eximeix  de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en la pàgina web, sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

La pàgina web de l’administrador pot utilitzar galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia l’ordinador de qui ingressa a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc web. Les galetes utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi continguts de llocs web de tercers. Degut a que l’administrador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels llocs web tercers, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als continguts esmentats. En tot cas, l’administrador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquella pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents al contingut en qüestió.

L’administrador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors en blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers a publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l’administrador. No obstant i en compliment de l’exposat en l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, l’administrador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en aquest cas el bloqueig de tots aquells continguts que serien capaç d’afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es demana es notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24h al dia. No obstant, l’administrador no descarta la possibilitat de que existeixin certs errors de programació, o que passin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i resta d’elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, texts i gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a que fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de l’administrador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l’administrador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Els dissenys, logotips, texts i gràfics aliens a l’administrador i que podrien aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent aquests mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos.

L’administrador NO AUTORITZA expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de en tot cas redirigir al lloc web principal de l’administrador.

L’administrador reconeix a favor dels seus titulars el corresponent dret de propietat industrial i intel·lectual, no implicant, sense implicar la seva esmena o aparició en el lloc web la existència de drets o responsabilitat alguna de l’administrador sobre els mateixos, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-se a través del següent correu electrònic.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari assegura l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a MEOL 1-4 s.c.p permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’administrador o a tercers.

Menors d’edat

Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que puguin accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avés Legal, així com a la moral i a bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, perjudicials dels drets  i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del proveïdor.En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:a) sigui contraria, menyspreí o tempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altre normatives vigents;b) Induir, animi o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;c) induir, animi o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;d) sigui contrari al dret de l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del proveïdor o de tercers; if) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. 

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que s’envien expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús dels Jutjats i Tribunals de VALLS.

POLÍTICA DE PRIVADESA

1.DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Denominació Social: MEOL 1-4 s.c.p  (a partir d’ara, la “Empresa” o el “Responsable” CIF/NIF: J55743199 Telèfon: 977 602 411 Direcció postal: carretera de Tarragona, 20 de Valls. E-Mail per comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@agrovalls.com.

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord al Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i que no contradigui l’esmentat Reglament, pel disposat en el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Al facilitar-nos les seves dades , Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, donant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes d’aquí expressats. L’Empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Galetes i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per determinats productes o serveis, si l’esmentat accés assumeix alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

La empresa no disposa de Delegat de Protecció de Dades.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

 

  • Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que es detallen en aquesta pàgina web.
  • Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost/comanda i/o la firma d’un contracte mercantil.
  • Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats referent a la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

 

2.1. Termini de conservació de les seves dades

 

Conservarem les seves dades personals des de que rebem el seu consentiment fins que revoqui o bé fins que sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

 

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

 

La legitimació pel tractament de les seves dades és el consentiment exprés concedit mitjançant un acte positiu i afirmatiu (emplenar el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

 

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

 

A l’emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la política de Privadesa” i clicar per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Empresa a través de les comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privadesa, i concedit el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

 

3.2. Categories de dades

 

Les dades que es recullen es refereixen a les categories de les dades identificades, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Direcció Postal, Empresa, Correu electrònic, així com la direcció IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

 

4. MESURES DE SEGURETAT

 

Dins del nostre compromís per assegurar la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, li informem que s’han adoptat les mesures de índole tècnica i organitzatives necessàries per assegurar la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, donat de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposats, segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

 

5. CESSIÓ DE DADES

 

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a accepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en els que una autoritat judicial ens ho requereixi.

 

6. DRETS DE L’USUARI

 

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els pertanyen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en aquest cas sol·licitar la suspensió quan, entre altre motius, les dades ja no siguin necessaris per propòsits que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en tal cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

 

6.1. ¿Com exercitar els meus drets?

 

Per exercitar els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per l’exercici del dret escollit. Opcionalment, pot acudir a la Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per l’exercici dels seus drets són el telèfon 977602411 i el correu electrònic: info@agrovalls.com. Recordi acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

 

7. CONSENTIMENT PER L’ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

 

Així mateix, i d’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepte l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgat el consentiment exprés per enviar-li a la seva direcció de correu electrònic, telèfon, fax i un altre mitjà electrònic en l’enviament d’informació sobre l’Empresa.

 

Formularis de contacte

 

Galetes

 

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgueu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

 

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

 

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

 

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

 

Contingut incrustat d’altres llocs web

 

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

 

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

 

Quant de temps retenim les dades

 

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

 

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

 

Quins drets teniu sobre les vostres dades

 

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

 

On enviem les vostres dades

 

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat.